Slider
Gabiony zgrzewane
Opis produktu

Gabiony zgrzewane DAWID są przeznaczone do budowy umocnień przeciwerozyjnych na skarpach i pod wodą albo konstrukcji oporowych. W szczególności:
konstrukcji oporowych podtrzymujących lub zastępujących w części albo w całości budowle ziemne, umocowania brzegów zbiorników wodnych lub obiektów komunikacyjnych przyległych do tych zbiorników, udowy lub wzmacniania podpór mostowych oraz innych obiektów albo urządzeń komunikacyjnych konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego oraz barier akustycznych

 

Gabiony zgrzewane DAWID są przeznaczone do budowy umocnień przeciwerozyjnych na skarpach i pod wodą albo konstrukcji oporowych. W szczególności:

  • konstrukcji oporowych podtrzymujących lub zastępujących w części albo w całości budowle ziemne, umocowania brzegów zbiorników wodnych lub obiektów komunikacyjnych przyległych do tych zbiorników, udowy lub wzmacniania podpór mostowych oraz innych obiektów albo urządzeń komunikacyjnych;
  • konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego oraz barier akustycznych;
  • brodów oraz konstrukcji ograniczających erozję dna i brzegów dróg wodnych, zbiorników wodnych i cieków w pobliżu podpór mostów, budowli ziemnych i innych budowli komunikacyjnych.

Kosze siatkowe zgrzewane DAWID stosuje się zgodnie z przeznaczeniem w budowie, modernizacji i naprawie: dróg lądowych lub wodnych i w komunikacyjnych obiektach inżynierskich.

Gabiony przeznaczone są do wypełnienia materiałem kamiennym lub innym kruszywem.
Siatki produkuje się i formuje w skrzynie. Jako gotowy produkt, przed wypełnieniem odpowiednim materiałem, dostarcza się je na budowę w postaci złożonej i montuje bezpośrednio na miejscu budowy.

Zastosowanie

Aprobata techniczna stwierdza przydatność siatek do wykonania gabionów DAWID do stosowania w inżynierii komunikacyjnej w zakresie:
- wszystkich dróg publicznych;
- wszystkich drogowych obiektów inżynierskich;
- wszystkich kolejowych obiektów inżynierskich.
- elementy architektoniczne
- ogrodzenia posesji
- stoły, ławki, kwietniki